Matana a.s.

  Správa budov a hřbitovů  

 

Matana a.s. – Správa budov a hřbitovů (SBH)

         Akciovou společnost Matana a.s. (hebrejsky dar) založila v roce 1992 Židovská obec v Praze (ŽOP) za účelem správy svého nemovitého majetku. Významnou část portfolia spravovaných nemovitostí tvoří židovské památky, především hřbitovy, synagogy a množství dalších účelových objektů. Tyto památky má na starosti samostatné oddělení společnosti – Správa budov a hřbitovů (SBH). Matana a.s. je Židovskou obcí v Praze stoprocentně vlastněná a při své činnosti plně kontrolovaná. Od r. 2002 jsou do péče společnosti zahrnuty i památky ve vlastnictví Federace židovských obcí v ČR. Vlastní správa spočívá především v postupném finančním a věcném zajišťování všech potřebných prací a v jejich realizaci prostřednictvím odborných firem nebo vlastních zaměstnanců – místních správců hřbitovů. 

 

   Židovská obec v Praze (ŽOP) je nejstarší a nejpočetnější židovskou obcí v České republice, v minulosti dlouho zastupovala všechny Židy v Čechách. Před 2. světovou válkou se k židovskému náboženství v českých zemích přihlásilo necelých 120 000 lidí. Někteří stihli zavčas uprchnout před válkou do zahraničí. Avšak většina jich byla za války odvlečena do Terezína a dalších koncentračních a vyhlazovacích táborů, z nichž přežil pouhý zlomek. Během 70. a 80. let byla židovská obec persekvována a židovský život byl značně omezen. Teprve po změně společenských podmínek v r. 1989 došlo k obnově pražské židovské obce a jejích institucí na demokratickém základě. ŽOP v současné době zajišťuje zejména náboženský a kulturní život svých členů a přispívá k zajištění jejich sociálních a zdravotních potřeb. Mnoho prostředků též investuje do vzdělání. Provozuje vlastní mateřskou, základní a střední školu a dva sociální domovy se zdravotní a pečovatelskou službou. ŽOP je v rámci ČR vlastníkem množství židovských památek, z toho 181 židovských hřbitovů a mnoha desítek budov, zejména hřbitovních budov, obřadních síní a 30 synagog. V důsledku dlouhodobé nemožnosti jejich údržby, často i násilného ničení a úmyslného poškozování je mnoho z nich dodnes ve vážném, někdy i havarijním stavu. Za účelem záchrany, obnovy a průběžné správy těchto nemovitostí investuje ŽOP každoročně ze svého rozpočtu nemalou částku, vzhledem k jejich množství a stavu však tyto prostředky zdaleka nestačí.

 

           Federace židovských obcí v České republice (FŽO) sdružuje židovské obce, které se hlásí k ortodoxnímu, konzervativnímu nebo reformnímu (liberálnímu) směru judaismu a přidružené židovské organizace. Koordinuje činnost samostatných židovských obcí, zejména ve věcech náboženských, sociálních, vzdělávacích a kulturních. Jedná v těchto věcech s orgány státní správy, samosprávy a s dalšími institucemi v ČR, na veřejnosti i v médiích. Spolupracuje se zahraničními institucemi a organizacemi, brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, rasismu, xenofobie a jakékoliv diskriminace. Pečuje o nemovité a movité památky ve svém vlastnictví, případně o další židovské památky na území ČR, pokud o ně nepečují územně příslušné židovské obce nebo jiné instituce. FŽO je vlastníkem 95 židovských hřbitovů, 9 synagog a 3 významných budov. Stejně jako v případě ŽOP, je většina těchto památek stále ještě v nedůstojném, někdy i havarijním stavu. Na úhradu nákladů souvisejících s jejich obnovou a údržbou od r. 2002 pravidelně přispívá Nadační fond obětem holocaustu. Vzhledem ke skutečné potřebě však práce postupují velmi pomalu a k jejich dokončení zbývá ještě dlouhá cesta.

           V r. 2014 dokončila FŽO významný projekt Revitalizace židovských památek v ČR, jehož cílem byla rekonstrukce a zpřístupnění patnácti významných památkových objektů na území sedmi krajů a vznik sítě deseti oblastních center prezentace židovské kultury jako jedinečného kulturního dědictví na území České republiky. Chod projektu a komunikaci s partnery řídí projektový manažer FŽO, pro technickou správu objektů byla rozšířena spolupráce FŽO a Matana a.s. Ve většině synagog a rabínských domů jsou instalovány stálé tematické expozice, které spolu s dalšími dočasnými programy (přednášky, koncerty, projekce, divadelní představení atd.) poskytují návštěvníkům možnost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v jedinečném pojetí a autentickém prostředí. Důležitá pro úspěšné působení celého projektu je spolupráce s místními obcemi, v nichž se revitalizované památky nacházejí, s jejich kulturními institucemi, občanskými sdruženími a iniciativami, které se v mnoha případech na prezentaci a provozu těchto regionálních středisek židovské kultury a historie podílejí. Od roku 2019 je projekt součástí Evropských židovských kulturních cest, projektu, který představuje originální celoevropský turistický produkt, který schvaluje a eviduje Rada Evropy.

           FŽO také spravuje nadační fond Zecher, Jehož účelem je získávání finančních prostředků pro rekonstrukci, obnovu a uchování ohrožených movitých a nemovitých židovských památek, zvláště židovských hřbitovů na celém území České republiky, přímé financování obnovy, metodické vedení, odborný dozor, průzkumy posudky atd. Mezi poslední počiny lze zařadit rekonstrukci synagogy v Polici u Jemnice a synagogu v Neveklově.
 

         Matana a.s. preferuje smíšené financování obnovy, údržby a dokumentace židovských hřbitovů podpořené z různých veřejných zdrojů, záchranných programů Ministerstva kultury ČR, z rozpočtu místních samospráv, českých i zahraničních grantových nadací, vzácně i od soukromých dárců.

 

 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.