Třešť

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.287963, 15.481796
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Nejstarší písemná zmínka o Židech z 2. pol. 13. století, kolem r. 1800 zde existovalo proslulé vyšší náboženské učiliště - ješíva, jež vedl rabín Josef Frankfurter. U svých příbuzných tu pobýval spisovatel Franz Kafka (pamětní deska s bustou z r. 2001). Památník obětem holokaustu ve dvoře městské radnice byl odhalen r. 1992. Židovská čtvrť se nachází v severozápadní části města kolem Nádražní, dříve Židovské ulice, tvořilo ji 77 domů včetně bývalé školy čp. 410 a ješívy čp. 449. Velmi malebná a starobylá ulička Úzká s prampouchy (rozpínacími oblouky mezi domy).

Synagoga na náměstí Svobody čp. 468, sousedí s katolickým kostelem, což svědčí o toleranci obyvatel, byla vystavěna v l. 1824-5 v empírovém slohu s loubím na průčelí (jediný templ s tímto prvkem u nás), v r. 1955 adaptována na modlitebnu husitské církve.

Hřbitov leží 1,5 km jihozápadně od náměstí poblíž koupaliště na Korečníku, zřejmě středověkého založení. Na ploše 3499 m2 se nachází 1306 náhrobků, z nich nejstarší dochovaný je z r. 1705. Starší barokní náhrobky převážně ze žuly s výzdobou pod vlivem lidového umění. Jsou zde pochovány významné místní osobnosti. V rohu starobylá márnice s hebrejskými liturgickými texty a pokladničkou. Ohrazení kamennou zdí krytou kamennými plotnami.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – opravy náhrobků, plánek hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady: 126.508,- Kč Ministerstvo kultury ČR: 60.000,- Kč Federace židovských obcí v ČR: 66.508,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 11.671,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v Praze: 9.798,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10289.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.