Strančice (synagoga)

Typ objektu

hřbitovsynagoga

GPS
49.9480469, 14.6773328
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga stojící jihozápadně od návsi byla postavena snad již v 18. století, v 19. století byla přestavěna (údajně roku 1849), bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, roku 1960 byla prodána organizaci Oseva Strančice a využita jako skladiště, roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze, rekonstruována a je využita jako ateliér. Stavebně sousedící přízemní domek, původně školní třídy a byt učitele, je využíván k obytným účelům. Průběžnou údržbu budovy a její drobné opravy zajišťuje nájemce.

Hřbitov – viz Všechromy

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1996 – stavebně historický průzkum synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 10.000,- Kč

Rok 1997 – oprava střechy a krovu synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 155.350,- Kč

Rok 1998 – oprava střechy synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 166.994,- Kč

Rok 1999 – statické zajištění synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 174.183,- Kč

Rok 2000 – oprava střechy a krovu synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 98.670,- Kč

Roky 2001, 2002 a 2003 – běžnou údržbu synagogy hradil nájemce

Rok 2004 – oprava střešní krytiny synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 1.200,- Kč

Roky 2005, 2006 a 2007 – běžnou údržbu synagogy hradil nájemce

Rok 2008 – projektová dokumentace

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 9.000,- Kč

Rok 2009 - projektová dokumentace na opravu synagogy, architektonická studie na opravu synagogy, stavebně historický průzkum, restaurátorský průzkum, statický posudek na synagogu

Celkové náklady: 409.150,- Kč

SZIF: 288.263,- Kč

Židovská obec v Praze: 120.887,- Kč

Roky 2010 – 2012 - na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70462.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.