Štěnovice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.670961, 13.399029
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od roku 1809. Židovské domy byly rozptýleny po celé obci, nejednalo se tedy o uzavřené ghetto, většina z nich je dochována v přestavbách.  Synagoga neznámého stáří byla zbořena po roce 1950.

Hřbitov leží na severovýchodním okraji obce mezi zahradami v zástavbě rodinných domků ve svahu nad Losinským potokem. Založen snad před koncem 18. století. Plocha hřbitova se příkře svažuje od severu k jihu. Půdorys hřbitova je téměř čtvercový. Ohradní zeď ze smíšeného zdiva s převahou lomového kamene. Celkový počet náhrobků je 160, z nichž nejstarší náhrobky (ve východní části) pocházejí z 10. let 19. století a nejmladší ze 30. let 20. století. Hřbitov obsahuje velký soubor pískovcových náhrobků hřešihlavského typu, vyskytujících se často v širším okolí Plzně až po Rokycansko a Hřešihlavsko, tj.prosté pískovcové stély zakončené nízkým, někdy ústupkovým obloukem, často bez jakéhokoli zvýraznění okrajů nápisové plochy (někdy je nápisová plocha zahloubena). Ve výzdobě mladších náhrobků západní části hřbitova se uplatňují běžné asimilační módní vlivy, typické pro 20. století. Hřbitov byl za 2. světové války zdevastován, opraven na přelomu 20. a 21. století. Márnice dnes slouží jako garáž sousedící novostavby.

Předchozí
Další

Více informací

Sborník č. 4 - Židovská historie ve Štěnovicích - Alena Vlčková obálka , strana 1 -34 , strana 35 - 54

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 6.810,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 14.847,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 7.013,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10279.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.