Merklín-Ptenín

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.532005, 13.186169
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení od druhé poloviny 17. století. Židovské domy rozptýleny po celém Merklíně mezi domy křesťanskými.

Synagoga čp. 126, 80 m jihozápadně od náměstí postavena roku 1826 jako menší klasicistní budova. Bohoslužebným účelům sloužila doroku 1913. Poté upravena na obytný dům. Z vnější podoby zůstal zachován jen kamenný vstupní portál.

Hřbitov leží v lese 2 km jižně od Merklína poblíž silnice do Ptenína, pod východním úbočím Srnčího vrchu. Hřbitov byl založen roku 1685, 1871 plošně rozšířen. Mezi starší jižní a mladší severní polovinou hřbitova je patrná terénní nerovnost (zbytek části ohradní zdi, zbořené zřejmě při rozšíření hřbitova). Celkový počet náhrobků je 106, z toho většina stojících. Mladší část hřbitova nese dosud stopy (asi nacistické) devastace. Nejstarší dosud zjištěné čitelné náhrobky pocházejí z 20. let 18. století, 1718, nejmladší náhrobek je datován rokem 1934. Hřbitov obsahuje mj. cenný ucelený soubor typizovaných náhrobků rodiny Fischlovy ze druhé poloviny 19. století. Merklínský hřbitov leží přesně uprostřed Plzeňského kraje, z hlediska typologie starších židovských náhrobků (zhruba do r. 1840) pak na styku jeho tří hlavních oblastí - jižní pošumavské (pro niž je typická vápencová stéla s trojúhelníkovitým terminálem, plochým reliéfem písma a obsáhlejším epitafem), západní českoleské (žulové stély se zvýrazněnými okraji, obloukovitým terminálem, hlubokým reliéfem písma a stručným epitafem) a východní hřešihlavské (pískovcové stély zakončené ústupkovým obloukem, často se zahloubenou nápisovou plochou). Z ohradní zdi z lomového kamene zůstala do současnosti stát pouze její severní část.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 2.384,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 2.739,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 2.404,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10261.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.