Příbram

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.6966647, 14.0235650
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov uzamčen, klíč k zapůjčení v Informačním centru Příbram

https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-kancelar-mesta/informacni-centrum-1.html

 

Přílohy v PDF
Příspěvek

Příbramský židovský hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od města, v Dobříšské ulici. Založen byl roku 1879, na rozloze 3 283 m2  se nachází 244 náhrobků a rekonstruovaná obřadní síň.  Již v roce 1881 byla na židovském hřbitově pobořena márnice, ohradní zeď byla poničena a zámek u brány byl utržen. Důvodem byly nacionalistické spory, kdy Židé drželi v Příbrami při životě německé instituce, navíc ještě prosperující, které však nebyly dle českého etnika potřebné. V roce 1954 byl na hřbitově slavnostně odhalen pomník připomínající 543 židovských obyvatel z Příbramska, kteří se stali obětmi holokaustu během 2. světové války. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1958. Na jaře roku 1992 byl hřbitov značně poničen skupinou mladistvých. Dvě třetiny náhrobků byly povaleny, některé z nich vandalové rozbili. Díky finanční podpoře městského úřadu byly v letech 1992–1995 náhrobky opětovně vztyčeny, současně byla opravena celá hřbitovní zeď.
Na počátku 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od husté náletové vegetace, v průběhu 90. let byla opravena ohradní zeď, obřadní síň, z níž bylo dochováno jen obvodové zdivo, a byly postaveny povalené náhrobky. V současné době je plocha hřbitova vyčištěna a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v dalších letech.

ČERNÁ, Ivana; PLZÁKOVÁ, Aneta; PROFANT, Michal; SMOLOVÁ, Věra a VELFL, Josef. Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo. Příbram: Město Příbram, 2015.

Aktualizace: říjen 2023

Předchozí
Další
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Židovské osídlení

První písemné zmínky o židovských obyvatelích Příbrami pocházejí již z 16. století. Avšak po dobu 17. a 18. století byl jejich pobyt v hornických městech omezován. Až v roce 1858 byla tak v Příbrami ustanovena příbramská náboženská obec. Ta také později kromě své vlastní modlitebny vydržovala modlitebnu v Milíně a Trhových Dušníkách. Ve druhé polovině 19. století byla také vystavěna v Příbrami synagoga.  Nacházela se v místě dnešního parku Přátelství v Hailově ulici, v centru města. Peníze byly získány zejména sbírkou mezi členy židovské obce. Slavnostně pak byla otevřena v roce 1875 představitelem náboženské obce Samuelem Beständigem. Ten svým působením výrazně přispěl ke konsolidaci příbramské náboženské obce a také k dobrým vztahům s ostatními obyvateli Příbrami. Právě na konci 70. let 19. století žilo v Příbrami nejvíce Židů a to 387. V 80. a 90. letech 19. století se v Příbrami stále častěji objevovaly násilnosti proti židovskému obyvatelstvu. Důvodem byly jednak nacionální záležitosti a také to, že místní Židé byli často věřiteli dělnictva a hornictva. Násilnosti se objevily i po 1. světové válce, ale dle dostupných pramenů byly ojedinělé. V meziválečném období se počet Židů zmenšil na 235. Během 2. světové války byla většina příbramských Židů odvlečena do nacistických koncentračních táborů. Samotnou synagogu potkal také neblahý osud, kvůli chátrajícímu stavu bylo v roce 1969 rozhodnuto o jejím zboření. V roce 2015 byl na tomto místě odhalen pomník obětem holokaustu.

Historie hřbitova

Příbramský židovský hřbitov se nachází 500 metrů severovýchodně od města, v Dobříšské ulici. Založen byl roku 1879, na rozloze 3 283 m2  se nachází 244 náhrobků a rekonstruovaná obřadní síň.  Již v roce 1881 byla na židovském hřbitově pobořena márnice, ohradní zeď byla poničena a zámek u brány byl utržen. Důvodem byly nacionalistické spory, kdy Židé drželi v Příbrami při životě německé instituce, navíc ještě prosperující, které však nebyly dle českého etnika potřebné. V roce 1954 byl na hřbitově slavnostně odhalen pomník připomínající 543 židovských obyvatel z Příbramska, kteří se stali obětmi holokaustu během 2. světové války. Poslední pohřeb se zde konal v roce 1958. Na jaře roku 1992 byl hřbitov značně poničen skupinou mladistvých. Dvě třetiny náhrobků byly povaleny, některé z nich vandalové rozbili. Díky finanční podpoře městského úřadu byly v letech 1992–1995 náhrobky opětovně vztyčeny, současně byla opravena celá hřbitovní zeď.
Na počátku 90. let 20. století byla plocha hřbitova vyčištěna od husté náletové vegetace, v průběhu 90. let byla opravena ohradní zeď, obřadní síň, z níž bylo dochováno jen obvodové zdivo, a byly postaveny povalené náhrobky. V současné době je plocha hřbitova vyčištěna a je zajištěna průběžná údržba hřbitova, kterou je nutno provádět i v dalších letech.

Zdroj:
ČERNÁ, Ivana; PLZÁKOVÁ, Aneta; PROFANT, Michal; SMOLOVÁ, Věra a VELFL, Josef. Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo. Příbram: Město Příbram, 2015.

Aktualizace: říjen 2023

Zpracovala: Eliška Přeborovská

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 53.345,- Kč

Rok 1996 – oprava ohradní zdi, kácení stromů a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 95.459,- Kč

Rok 1997 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 75.492,- Kč

Rok 1998 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.802,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 38.907,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 20.236,- Kč

Náhrada škody pachateli vandalství: 15.712,- Kč

Židovská obec v Praze: 4.524,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 19.845,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 35.505,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 37.665,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 36.990,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.313,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 51.643,- Kč

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 52.213,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 62.019,- Kč

Rok 2009 - dokumentace náhrobků a jejich ztyčování a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 176.833,- Kč

Dokumentace a vztyčování náhrobků: 109.660,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 67.173,- Kč

Rok 2010 – restaurování a vztyčování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 203.120,- Kč

Restaurování a vztyčování náhrobků: 150.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 53.120,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 66.576,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 73.780,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70455.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.