Osek u Rokycan

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.774170, 13.589401
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení zde existovalo od počátku 18. století. Roku 1717 zde žily 3 židovské rodiny, nejsilnější židovské osídlení zde bylo v první polovině 19. Století, kdy to představovalo až 20 rodin. Roku 1880 jejich počet klesl na 11 rodin a k roku 1920 až na 7 osob. Židovský sídelní okrsek byl umístěn v ulici západně od areálu zámku. Na počátku 19. století se jednalo o 5 domů. Většina z nich se v přestavbách dochovala.

Synagoga, nacházející se v čp. 112 byla postavena západně od zámku mezi židovskými domy, vznikla počátkem 19. století (snad roku 1817 nebo 1803)s bimou uprostřed. Roku 1863 byla přestavěna, bima byla posunuta ke svatostánku a  na západní straně byla vytvořena ženská galerie. Kromě modlitebního sálu byly v patře i zimní modlitebna a byt v přízemí. Synagoga sloužila bohoslužebným účelům až do 80. let 19. století. Roku 1887 byla prodána a následně přestavěna na byt a dílnu, Při rekonstrukci probíhající v polovině 90. let 20. století byla odkryta původní okna a další stavební prvky.

Hřbitov se nalézá ve východní části obce, v lesíku na severovýchodním úpatí hradního vrchu. Názory na jeho dobu založení se rozchází. Podle některých byl založen v 18. století, podle jiných až v roce 1817.  Na ploše o rozloze 1165 metrů čtverečních je dochován zbytek ohradní zdi, márnice a okolo 50 náhrobků. Nejstarší z nich údajně pochází z roku 1802. Téměř veškeré náhrobky jsou povaleny a zarostlé břečtanem. V 90. letech 20. století byl hřbitov vymýcen.

Předchozí
Další

Více informací

 

Obec Osek u Rokycan se nachází asi 4 km severně od města Rokycany. Před rokem 1918 se nazývala také Vosek nebo německy Wossek. První zmínka o Židech v Oseku se zachovala z roku 1697, v této době se zde usadila jedna židovská rodina. V roce 1699 se ve vsi usadil Bernard Lewy (Zrzawy), který se živil obchodováním s peřím a prováděl kožešnické práce. V roce 1717 jsou zde usazeny 3 židovské rodiny a v průběhu 18. století je na panství „Mirošov – Osek“ zapsáno 10 familiantů. Jedním z těchto familiantů byl i obchodník Samuel Koretz, jemuž patří pravděpodobně pískovcový náhrobek č. 1 (v budoucnu je třeba potvrdit prostudováním matrik zemřelých, zemřel 2. března 1806). Po smrti otce získal konsensus jeho prvorozený syn Avigdor. Dalším familiantem byl Löwy (Lejb) Koretz (konsensus získal jeho otec Samuel v roce 1736) v soupisu z roku 1811 je zanesen i se svým synem Dawidem, kterému náleží pravděpodobně náhrobek č. 95 (zemřel 2. listopadu 1842). V první polovině 19. století je na panství až 20 židovských rodin, s postupem času se však většina Židů stěhuje do měst, v tomto případě do Rokycan. V roce 1930 se zde již nenachází žádný Žid. V roce 1882 se v Oseku narodil Rudolf Wels, architekt lázní a budov v Karlových Varech, Sokolově, Praze atd. Přepsání rukopisné vzpomínky jeho otce Šimona Welse (původním jménem Wedeles) U Bernátů bylo důležitým počinem pro zachycení historie Židů v Oseku a okolí. Rudolf zemřel v roce 1944 v Osvětimi v rámci likvidace tzv. českého rodinného tábora.

Roku 1803 byla v Oseku vystavěna synagoga, kde se konaly bohoslužby až do 80. let 19. století. V roce 1887/8 byla budova prodána rokycanskou obcí a přestavěna na byt a dílnu.

Židovský hřbitov se nachází přímo v obci, na východním svahu skalnatého vršku se zříceninou letohrádku Kamýk. Plocha hřbitova zaujímá pravidelný obdélník s celkovou rozlohou 1165 m2. Hřbitov byl pravděpodobně založený v průběhu 18. století a sloužil, podobně jako synagoga, nejen Židům přímo z Oseka, ale i z okolních obcí. V Oseku jsou doloženy pohřby z Rokycan, Bušovic, Volduch atd. Šimon Wels ve svých pamětech zmiňuje k roku 1870 hřbitov zaplněný hroby asi ze tří čtvrtin. Nepoškozené byly jen nejmladší náhrobky, starší byly povalené. Některé náhrobky byly odcizeny a použity jako stavební materiál.

Snahy o památkovou ochranu zmiňuje J. Fiedler již k roku 1985: „(hřbitov pozn.) památkově chráněný, v péči Místního národního výboru, bude se opravovat“. Hřbitov v Oseku se následně k roku 1997 uvádí v projektu dokumentace židovských památek vedeným Mgr. Karinou Kahancovou (Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Praha): „hřbitov je navržen k zapsání do Státního seznamu památek“.

V současnosti je plocha hřbitova vymezena mírným terénním valem, patrně destrukcí původního obvodového zdiva. Areál je vyčištěn od náletových dřevin a je ponecháno jen několik vzrostlých stromů. Povrch je částečně pokryt břečťanem. Na hřbitově se nalézá 101 náhrobků, torz nebo podstavců. Interval užívání hřbitova je vymezen nejstarším zjištěným pohřbem z roku 1793 (náhrobek č. 7 - Abraham ben Moše Falkenzi, úmrtí 26. 2. 1793, starší náhrobek patrně nahrazen novým roku 1855), resp. nejstarším náhrobkem datovaným 25. 4. 1795 (náhrobek č. 8 - horní část se jménem odlomená) a nejmladším náhrobkem z roku 1908 (náhrobek č. 93 - Terezie Wedeles). Nejmladší náhrobek rovněž dokládá využívání hřbitova v Oseku i po založení nového hřbitova v Rokycanech roku 1898.   

Základní zdroje:

Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území České republiky.

Heslo Osek (u Rokycan). K objednání na internetových stránkách [http://www.jewishmuseum.cz/print/cztshopenc.htm]

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 9.910,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 6.461,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2012–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10248.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.