Nymburk (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.1850222, 15.0396014
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga se nachází v Eliščině ulici, 70 metrů západně od náměstí. Postavena byla v letech 1891 – 1892 Antonínem Červeným podle jeho plánů jako patrová stavba s apsidou na východní straně v novorománském slohu. Bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace, po druhé světové válce byla načas opuštěna, v letech 1959 – 1960 byla přestavěna pro potřeby muzejní expozice (modlitební sál byl rozdělen stropem na dvě podlaží, v exteriéru byly odstraněny nárožní věžičky). Rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 28. 1. 2000 bylo určeno, že vlastníkem budovy bývalé synagogy je Židovská obec v Praze. Ta budovu pronajímá Polabskému muzeu v Poděbradech, které v nymburské synagoze zřídilo expozici věnovanou dějinám města Nymburka, na ženské galerii je expozice věnovaná dějinám nymburské židovské obce. Polabské muzeum v Poděbradech také v rámci nájemní smlouvy zajišťuje průběžnou údržbu budovy a její drobné opravy.

 

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 - instalace nové stálé expozice na ženské galerii

Celkové náklady hrazené Židovksou obcí v Praze: 3.663,- Kč

Rok 2011 - Náklady na úržbu hradí pronajímatel - Polabské muzeum v Poděbradech.

Rok 2012 - instalace památníku obětem holocaustu před synagogou a celoroční průběžná údržba budovy.

Celkové náklady hrazeny městem Nymburk: 7.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.