Mirotice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.4339133, 14.0363911
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov uzamčen
klíč k zapůjčení na OÚ
tel. 382 229 101
po, st 7:0011:00 12:0016:30
pá 7:0011:00 12:0013:00

Příspěvek

O vzniku hřbitova se dochovaly rozporuplné záznamy. Zpráva z roku 1724 poukazuje na založení hřbitova před více než sto lety mimo městečko Mirotice. V rozporu s touto skutečností je zápis z roku 1681, kdy byl vyhrazen pozemek k pohřbívání v lokalitě Na Husinci.  Není zřejmé, kde mirotičtí Židé pohřbívali do této doby. Je možné, že se tak dělo v místech pozdějšího hřbitova a roku 1681 zde bylo dosavadní pohřbívání jen legalizováno. Roku 1740 Žid Herzmann uskutečnil v zastoupení židovské komunity rozšíření stávajícího hřbitova a zároveň bylo povoleno jeho ohrazení. Do přímého vlastnictví židovské obce se hřbitov dostal roku 1782. K poslednímu známému rozšíření došlo roku 1805. 

Některé mirotické náhrobky jsou v důsledku eroze materiálu těžko čitelné, ze 17. století je doložen jen jediný. Je jím čitelný kámen č. 118 z roku 1689, pod nímž je pochovaná Hendl, dcera Josefa Lemla ze Sedlice. Dosavadní literatura kámen chybně datuje do roku 1647 a od tohoto omylu se odvíjí všeobecně tradované řazení hřbitova do první půle 17. století. Z první poloviny 18. století pochází přibližně dvacet náhrobků. Z druhé poloviny 18. století se dochovalo v čitelné podobě přibližně 50 náhrobků.

Do počátku 90. let 20 století byl hřbitov zarostlý nežádoucí zelení, která byla vyklučena. Další etapou záchranných prací byla rekonstrukce rozvalené ohradní zdi kolem větší části hřbitova, aby byl hřbitov chráněn před vniknutím nežádoucích osob ze sousední louky, ve druhé polovině 90. let byla také provedena rekonstrukce márnice. V roce 2004 bylo na místě posledního úseku zřícené ohradní zdi postaveno dřevěné oplocení. V současné době je hřbitov vyčištěn, náhrobky jsou postaveny a je nutno zajistit jen pokračování průběžné údržby hřbitova. Dokumentace hřbitova proběhla v roce 2016.

Aktualizace: duben 2024

 

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: L. Majerová, 2024
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Židovské osídlení

Vizitace zdejší židovské komunity z roku 1719 uvádí, že se zde první rodina usadila před 150 lety, tedy přibližně kolem roku 1570. Nedostatek dalších pramenů prozatím nedovoluje učinit v záležitosti kontinuity osídlení jednoznačné závěry. V roce 1724 žilo v Miroticích celkem devět židovských rodin. Roku 1707 přišla rodina Mathiase Placha, který byl předkem zdejší později nejvýznamnější rodiny s příjmením Bloch.

Významné osobnosti a výzdoba náhrobků 

Nejvýznamnější mirotickou židovskou rodinou byli výše již zmínění Blochovi. Náhrobek vysoké kamenické kvality, byť dochovaný v neúplné podobě, náleží Mošemu Aharonovi, synu Zelkiho, (1798, č. 53), který patřil mezi přední osobnosti komunity. Jinou významnou mirotickou židovskou rodinou byli Weislovi, mezi nimi především Marcus Weisel, bývalý představený obce, za jehož působení došlo k rozšíření hřbitova (1842, náhrobek č. 5). 

Ve dvacátých a třicátých letech 19. století v Miroticích rovněž pohřbívali Židé z nedalekého Oseka (náhrobky č. 132, 138, 144 a 156) a Čekanic (náhrobky č. 140 a 157). Roku 1845 zemřel místní rabín, šliach cibur, mohel a chazan Moše, syn Menachema Schacka (náhrobek č. 189). Častým příjmením na mirotických náhrobcích je Kafka. 

Zdroj:

Daniel Polakovič, Iva Steinová, Petra Vladařová: Na jihu Čech. České Budějovice: NPU, 2021. 978-80-85033-97-7.

Aktualizace: duben 2024

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.037,- Kč

Rok 1996 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 4.860,- Kč

Rok 1997 – oprava ohradní zdi hřbitova, střechy márnice a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 166.500,- Kč

Oprava zdi a márnice: 160.830,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 5.670,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 70.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 96.500,- Kč

Rok 1998 – oprava fasády márnice, oprava ohradní zdi a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 126.993,- Kč

Oprava márnice a zdi: 120.594,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 6.399,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 65.000,- Kč

Okresní úřad v Písku: 33.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 28.993,- Kč

Rok 1999 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2001 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2002 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 21.654,- Kč

Rok 2003 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 33.389,- Kč

Rok 2004 – výstavba ohrazení kolem části židovského hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 118.866,- Kč

Výstavba ohrazení: 100.682,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 18.184,- Kč

Jihočeský kraj: 60.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 58.866,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.407,- Kč

Rok 2006 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 30.308,- Kč

Rok 2007 – ošetření památného stromu a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 26.599,- Kč

Ošetření stromu: 4.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 22.599,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2009 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 8.250,- Kč

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: .6399,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 6.399,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 11.716,- Kč

Rok 2012 - zhotovení polohopisného plánu hřbitova, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 27.281,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později. 

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70240.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.