Mariánské Lázně (synagoga)

Typ objektu

pomníksynagoga

GPS
49.9713478, 12.7026994
Vlastnictví
Soukromý vlastník
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost

Veřejně nepřístupné

Přílohy v PDF
Příspěvek

Zaniklá synagoga se nacházela v severní části města, na Hlavní třídě. V roce 1883 místní architekt Eduard Stern vyhotovil plány k nové synagoze, jejíž stavba začala téhož roku. Synagogu v maurském stylu vybudovali z příspěvků místních Židů a lázeňských hostů na pozemku na dnešní Hlavní ulici, který věnoval představitel náboženské obce Salomon Simon. Dne 1. srpna 1884 proběhlo za přítomnosti rabína Dr. Bernharda Löwensteina ze Lvova, slavnostní otevření synagogy. O čtyři roky později věnoval Max Halbmayer varhany.

Synagogu dne 9. listopadu 1938 jednotky SA, pod vedením saského Sturmbannführera Müllera, nejdříve vyrabovali a poničili a poté vypálili. Pozemek, na níž stála, nikdo nechtěl koupit, proto v lednu 1942 vlastnictví přechází na župní samosprávu v Liberci. Od ní ji v dubnu 1945 odkupuje město Mariánské Lázně.

Dodnes je parcela prázdná. V parku naproti bývalé synagoze byl v listopadu 2010 odhalen pomník uctění obětí šoa a jejich památky. Před nedávnem zakoupil místo soukromý investor se záměrem zachování pietního charakteru a výstavby nové synagogy na původních základech. Od září 2023 probíhá na místě archeologický průzkum, při němž archeologové odkryli pozůstatky zničené synagogy.

Aktualizace: únor 2024

Předchozí
Další
Foto: Jan Vladař, 2023

Více informací

Počátky příchodu židovského obyvatelstva

Do Mariánských Lázní přicházejí Židé v roce 1820 a o čtyři roky později již zakládají ŽNS. Náboženská obec byla založena až v roce 1875. Během let počet židovských obyvatel stoupal. Kolem roku 1900 jich ve městě žilo 328 a v roce 1930, podle sčítání obyvatel, se počet zvýšil na 405.

Modlitebna v Židovském špitálu a počátky synagogy

První modlitebna se nacházela v Židovském špitálu v dnešní Lesní ulici. Špitál byl slavnostně otevřen 9. července 1861 za přítomnosti rabína Dr. Meisla z Budapeště. Na stavbu se složili místní Židé a židovští lázeňští hosté. Nárůstem židovských občanů a hostů přestávala modlitebna stačit, a tak v roce 1883 místní architekt Eduard Stern vyhotovil plány k nové synagoze, jejíž stavba začala téhož roku. Synagogu v maurském stylu vybudovali z příspěvků místních Židů a lázeňských hostů na pozemku na dnešní Hlavní ulici, který věnoval představitel náboženské obce Salomon Simon.

Dispozice synagogy

V mariánskolázeňské synagoze, postavené na půdorysu 20x27 m, se nacházely tři chrámové lodě, po jejich stranách byly dvě věže zakončené kupolemi. Do budovy se vcházelo třemi vstupy, nad nimi se nacházelo velké kruhové okno zdobené rozetou. Průčelí bylo zakončeno trojúhelným štítem, na jejímž vrcholu se nacházely desky desatera. Po stranách štítu jsou umístěné dvě malé věžičky. Kapacita synagogy činila 488 míst, 318 sedadel v mužské části a 170 v ženské. Mužské oddělení se nacházelo v přízemí rozdělené na hlavní část v prostřední lodi a na dvě ve vedlejších. Ve východní části objektu byl umístěn aron ha-kodeš (svatostánek), předním byla bima (místo pro četbu Tóry, přednes a kázání). Nad svatostánkem se nacházelo obloukovité dekorované okno. Ženská galerie byla umístěna na balkonech nad bočními loděmi. V objektu se pod levou lodí také nacházel byt správce a sklepní prostory.

Přelom 19. a 20. století

Dne 1. srpna 1884 proběhlo za přítomnosti rabína Dr. Bernharda Löwensteina ze Lvova, slavnostní otevření synagogy. O čtyři roky později věnoval Max Halbmayer varhany. Modlitebna ve špitále stále sloužila svým účelům i po otevření nové synagogy. Nadále ji navštěvovali místní i lázeňští hosté. V roce 1913 nechala náboženská obec připravit plány k postavení sídla obce, které by mělo navazovat na zadní část synagogy a být s ní propojeno. K realizaci nedošlo pravděpodobně kvůli začátku 1. světové války. Po jejím skončení byla do synagogy dána deska se jmény osmi padlých z náboženské obce.

Období 30. až 40. let 20. století

V Židovském špitále byla modlitebna uzavřena v roce 1930. Synagogu dne 9. listopadu 1938 jednotky SA, pod vedením saského Sturmbannführera Müllera, nejdříve vyrabovali a poničili a poté vypálili. Pozemek, na níž stála, nikdo nechtěl koupit, proto v lednu 1942 vlastnictví přechází na župní samosprávu v Liberci. Od ní ji v dubnu 1945 odkupuje město Mariánské Lázně.

Současnost

Dodnes je parcela prázdná. V parku naproti bývalé synagoze byl v listopadu 2010 odhalen pomník uctění obětí šoa a jejich památky. Před nedávnem zakoupil místo soukromý investor se záměrem zachování pietního charakteru a výstavby nové synagogy na původních základech. Od září 2023 probíhá na místě archeologický průzkum, při němž archeologové odkryli pozůstatky zničené synagogy.

Zdroj:
Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary (z připravovaného článku o synagogách na Chebsku). http://kvmuz.cz/typ/zidovske-hrbitovy/byvala-synagoga-v-marianskych-laznich
HRON, Daniel – Jehlík, Radim. Archeologové odkrývají základy bývalé synagogy v Mariánských Lázních. Online. ČRO Karlovy Vary. 09. 11. 2023. Dostupné z: https://vary.rozhlas.cz/archeologove-odkryvaji-zaklady-byvale-synagogy-v-marianskych-laznich-9110746 [citováno 2024-02-09].

Aktualizace: únor 2024

Náklady

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 12345.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.