Luže (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrseksynagoga

GPS
49.896274, 16.023552
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v Jeronýmově ulici, jihozápadně od náměstí, byla postavena roku 1780 jako náhrada za starší synagogu z roku 1612, před válkou byla naposledy opravena roku 1935. Bohoslužebným účelům sloužila do druhé světové války, pak byla využita jako sušárna kožek. Roku 1991 byla vyklizena a předána Židovské obci v Praze. Roku 1992 bylo provedeno zaměření synagogy a stavebně historický průzkum. Nejvážnější poškození představovala zborcená kamenná opěrná zeď, která zvenčí do poloviny zavalila severní a východní stranu synagogy. Roku 1996 byla odkryta geniza se zajímavými a z historického hlediska cennými nálezy. Po obnově zahájené v 90. letech 20. století bude synagoga sloužit kulturním účelům. Je to výrazná budova s klasicistním štítem, středovou zděnou bimou, kamennou ženskou galerií a téměř intaktně dochovaným mobiliářem (kované svícny, tři díly zábradlí bimy, lustr a klasicistní svatostánek).

Celková rekonstrukce synagogy je v zásadě dokončena, zbývá provést menší interiérové a venkovní úpravy.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1995 – oprava opěrné zdi u synagogy a statické zajištění synagogy

Celkové náklady: 397.486,- Kč

Dotace státních úřadů: 202.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 195.486,- Kč

Rok 1996 – projektová dokumentace na opravu synagogy a statické zajištění synagogy

Celkové náklady: 434.926,- Kč

Dotace státních úřadů: 349.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 85.926,- Kč

Rok 1997 – oprava krovu synagogy a klempířské konstrukce

Celkové náklady: 462.220,- Kč

Dotace státních úřadů: 235.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 227.220,- Kč

Rok 1998 – zhotovení omítek, montáž vrat a dveří, položení podlah a kamenné dlažby, restaurátorský průzkum maleb v synagoze

Celkové náklady: 415.884,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Obec Luže: 97.500,- Kč

Židovská obec v Praze: 218.384,- Kč

Rok 1999 – oprava vitráží, restaurování interiérové výmalby, restaurování bimy a osvětlovacích těles

Celkové náklady: 565.514,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 329.000,- Kč

Obec Luže: 100.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 136.514,- Kč

Rok 2000 – restaurování a rekonstrukce interiérových prvků synagogy, oprava fasády a oprava vstupních dveří

Celkové náklady: 502.855,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 80.000,- Kč

Obec Luže: 80.000,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 150.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 192.855,- Kč

Rok 2001 – oprava opěrné zdi u synagogy, restaurování svatostánku, interiérové úpravy, kování, nátěry a mzdy správce synagogy

Celkové náklady: 485.000,- Kč

Restaurování svatostánku: 266.000,- Kč

Oprava opěrné zdi: 192.000,- Kč

Interiérové úpravy, kování, nátěry, mzdy správce: 27.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 100.000,- Kč

Obec Luže: 60.000,- Kč

Okresní úřad v Chrudimi: 79.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 246.000,- Kč

Rok 2002 – oprava opěrné zdi u synagogy a celoroční průběžná údržba budovy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 158.347,- Kč

Oprava opěrné zdi: 120.000,- Kč

Celoroční údržba budovy: 38.347,- Kč

Rok 2003 – oprava opěrné opukové zdi u synagogy

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 81.996,- Kč

Oprava opěrné zdi: 70.325,- Kč

Celoroční údržba budovy: 11.671,- Kč

Roky 2004, 2005, 2006 a 2007 – na údržbu budovy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2008 – zhotovení a osazení pamětní desky obětem holocaustu

Celkové náklady: 30.666,- Kč

Město Luže: 10.000,- Kč

Nadační fond obětem holocaustu: 10.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 10.666,- Kč

Rok 2009 a 2010 - na údržbu budovy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Rok 2011 - pořízení dokumentačních fotografií.

Celkové náklady hrazeny Židovskou obcí v Praze: 6.000,- Kč

Rok 2012 - na údržbu budovy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70442.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.