Hradec Králové (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.2116558, 15.8378217
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Příběh výstavby nové synagogy v Hradci Králové začal 15. ledna 1903, kdy předseda Židovské náboženské obce v Hradci Králové právník Josef Tausik požádal město o přidělení pozemku zdarma. Tato žádost nebyla vyslyšena a pozemek musel být odkoupen. Výstavba probíhala od 17. června 1904 a měla být i toho roku dokončena, ale celá stavba se protáhla do roku 1905.  Trakt severovýchodní, směřující do Pospíšilovy ulice, obsahoval kancelář, byt rabína, ubytovací kapacity a místnost určenou k náboženské výuce. Trakt severní, směřující do dvora, obsahoval velkou modlitebnu a v patře zimní modlitebnu. Během let 1905–1939 došlo k drobným úpravám a modernizacím, např. elektrifikaci, zavedení elektrického vytápění do synagogálního sálu a pravidelně probíhaly opravy varhan. Během druhé světové války však synagoga posloužila jako sklad konfiskovaného židovského majetku. Po válce při pokusech obnovit židovskou obec v Hradci Králové krátce sloužila bohoslužbám, avšak po roce 1950 i tak velmi malá obnovená obec zanikla. V roce 1968 zchátralý objekt odkoupila Státní vědecká knihovna a budovu zrekonstruovala pro své účely. Do provozu byla knihovna uvedena z kraje roku 1971. Hlavní modlitebna byla při této rekonstrukci přepažena dvěma poschodími, ostatní prostory byly upraveny na sklady knih nebo na kanceláře. V roce 1998 proběhla generální rekonstrukce krovů a byla také osazena nová špice s Davidovou hvězdou. V roce 2006 proběhla rekonstrukce exteriérů, která však původní detailní ornamentiku jen vzdáleně připomíná. Byly však zvýrazněny dekorativní prvky, které v roce 1971 musely být sjednoceny na jeden odstín celé fasády. 

Odkaz:https://kam.hradcekralove.cz/objekt/90-synagoga

Další informace o památce budou doplněny později...

Předchozí
Další
Foto: Wikimedia, 2010
Foto: Archiv Matana, 2006
Foto: Archiv Matana, 2006

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1998 – oprava kupole synagogy

Celkové náklady: 1.374.004,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 110.000,- Kč

Okresní úřad v Hradci Králové: 100.000,- Kč

Město Hradec Králové: 605.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 559.004,- Kč

Od roku 1999 do roku 2003 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2004 – osazení termostatických ventilů a regulace otopné soustavy v synagoze

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 297.681,- Kč

V letech 2005 - 2012 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70254.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.