Hradec Králové (synagoga)

Typ objektu

synagoga

GPS
50.204994, 15.829924
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
od roku 1850
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Synagoga na nároží Pospíšilovy třídy a třídy Čs. armády byla postavena v letech 1904–1905 v secesním slohu s orientálními prvky podle projektu architekta Václava Weinzettela jako náhrada za starší modlitebnu v rabínském domě na ul. Rokytanského čp. 67, který byl zbořen v 60. letech 20. století. Zasvěcena byla slavnostní bohoslužbou 24. září 1905. Budova synagogy je zdobena hebrejským nápiem, jehož český překlad je: V příbytek boží jsme spolu chodívali. Na jejím vnitřním vybavení se podíleli i samotní členové obce; dlouholetý starosta ŽNO Dr. Josef Taussig se ženou věnovali synagoze svatostánek aron ha-kodeš, p. Singer varhany. Kromě vlastního modlitebního sálu byl v budově byt rabína, šamese, domovníka a zasedací síň s archivem. Bohoslužby se konaly do druhé světové války, po druhé světové válce byla krátce využita jako modlitební prostor obnovené židovské náboženské obce. Po roce 1960 byla adaptována pro potřeby Státní vědecké knihovny, která ji využívala do roku 2008.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy synagogy a vynaložených finančních nákladů:

Rok 1998 – oprava kupole synagogy

Celkové náklady: 1.374.004,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 110.000,- Kč

Okresní úřad v Hradci Králové: 100.000,- Kč

Město Hradec Králové: 605.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 559.004,- Kč

Od roku 1999 do roku 2003 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

Rok 2004 – osazení termostatických ventilů a regulace otopné soustavy v synagoze

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 297.681,- Kč

V letech 2005 - 2012 – na údržbu synagogy nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky Židovské obce v Praze

 

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70254.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.