Dolní Kounice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.0685875, 16.4625225
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení snad již ve 2. pol. 14. století. Židovská čtvrť se před třicetiletou válkou soustředila ve východní části městečka v blízkosti starého židovského hřbitova a hradu. Později bylo v západní části náměstí, ulice U synagogy, Skalní a U škrobárny, z původních 82 domů dodnes stojí 35, mj. škola čp. 581 a rabinát čp. 604. Cenný kamenný reliéf z r. 1818 s vinařským motivem na lisovně čp. 577.

Starý hřbitov se nacházel na svahu východně od města. Dnes je bez náhrobků. Pochází údajně z druhé poloviny 14. století nebo z první poloviny 15. století. Po zřízení ghetta byl nahrazen novým hřbitovem.

Nový hřbitov se nalézá 300 m jihozápadně od náměstí, na kopci nad městečkem, založen r. 1680, na ploše 7789 m2 stojí celkem 852 náhrobků (malá část přenesena ze zrušeného středověkého hřbitova). Cenné náhrobní kameny barokního a klasicistního typu, nejstarší dochovaný z r. 1688. Hřbitov je s ghettem propojen schodištěm a neobvyklým tunelovým průchodem pod nejnižší částí hřbitova. Jsou zde pochovány významné osobnosti, mj. rabín Heinrich Flesch. Hrobnický domek při vstupu zničen za války, ohrazení kamenocihelnou zdí.

Předchozí
Další
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
Foto: L. Majerová, 2021
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011
archiv Matana, 2011

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 19.240,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 9.810,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí: 45.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10213.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.