Dolní Kounice

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.066219, 16.464386
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost
Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení snad již ve 2. pol. 14. století. Židovská čtvrť se před třicetiletou válkou soustředila ve východní části městečka v blízkosti starého židovského hřbitova a hradu. Později bylo v západní části náměstí, ulice U synagogy, Skalní a U škrobárny, z původních 82 domů dodnes stojí 35, mj. škola čp. 581 a rabinát čp. 604. Cenný kamenný reliéf z r. 1818 s vinařským motivem na lisovně čp. 577.

Starý hřbitov se nacházel na svahu východně od města. Dnes je bez náhrobků. Pochází údajně z druhé poloviny 14. století nebo z první poloviny 15. století. Po zřízení ghetta byl nahrazen novým hřbitovem.

Nový hřbitov se nalézá 300 m jihozápadně od náměstí, na kopci nad městečkem, založen r. 1680, na ploše 7789 m2 stojí celkem 852 náhrobků (malá část přenesena ze zrušeného středověkého hřbitova). Cenné náhrobní kameny barokního a klasicistního typu, nejstarší dochovaný z r. 1688. Hřbitov je s ghettem propojen schodištěm a neobvyklým tunelovým průchodem pod nejnižší částí hřbitova. Jsou zde pochovány významné osobnosti, mj. rabín Heinrich Flesch. Hrobnický domek při vstupu zničen za války, ohrazení kamenocihelnou zdí.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Rok 2010 – celoroční průběžná údržba hřbitova Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 19.240,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova. Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 9.810,- Kč

Rok 2012 - celoroční průběžná údržba hřbitova, oprava náhrobků. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí: 45.500,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10213.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.