Dobříš

Typ objektu

hřbitov

GPS
49.7940797, 14.1800042
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

Klíč od vstupní brány lze zapůjčit v Informačním středisku Dobříš, Mírové náměstí 103

tel.:  318 523 422, 318 522 241  

Příspěvek

Hřbitov se nachází 1,5 km severně od náměstí, na návrší Větrník nad sídlištěm. Židovský hřbitov je dobříšskou nejstarší památkou založenou v polovině 17. století. Dochovalo se na něm 466 náhrobků, ale pohřbů se zde uskutečnilo více. Dnes se často dochované náhrobní kameny nenacházejí na svém původním místě. Nejstarší pískovcový náhrobek pochází z Pičína a je datován rokem 1650.
V roce 1930 došlo ke kompletní obnově zdi kolem nové části hřbitova. V průběhu 2. světové války byla část novodobých náhrobků odvezena. Po 2. světové válce byl hřbitov velmi zanedbán. V roce 1955 jej do užívání spolu se synagogou přijalo město Dobříš. Další rekonstrukce následovala v roce 1974 ve spolupráci s národním výborem. Opravy se však minuli účinkem. Hřbitov by musel být celodenně hlídán, jelikož na něj docházela mládež a pravidelně náhrobky ničila.  Kvůli tomu bylo v roce 1985 rozhodnuto o radikálním zmenšení hřbitova. Měly být zachovány jen nejstarší náhrobky a takřka všechny ostatní z 19. a 20. století měly být zlikvidovány.
V posledních letech však byly zejména starší náhrobky postaveny a zrestaurovány. Záměrem vlastníka je zajistit celkovou stavební a restaurátorskou obnovu, zejména pokud jde o opravu, konzervaci a restaurování doposud dochovaných náhrobků a opravu ohradní zdi. Rychlejšímu postupu brání jen nedostatek finančních prostředků. Dokumentace hřbitova proběhla v roce 2014.

ROSENBAUMOVÁ, Jindřiška. Židé v Dobříši. Dobříš: Muzeum Dobříš, 2016. 

https://www.muzeumdobris.cz/cs/stala-expozice-zide-v-dobrisi.html

Aktualizace: leden 2024

Předchozí
Další
Foto: P. Vladařová, 2016
Foto: P. Vladařová, 2016
Foto: P. Vladařová, 2016
Foto: P. Vladařová, 2016
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011
Foto: archiv Matana, 2011

Více informací

Podrobnější historie hřbitova

Hřbitov se nachází 1,5 km severně od náměstí, na návrší Větrník nad sídlištěm. Židovský hřbitov je dobříšskou nejstarší památkou založenou v polovině 17. století. Údajně byl založen na místě, kde za třicetileté války tábořili a také umírali aškenázští Židé, kteří prchali z Vídně před morem. Původně měl hřbitov podobu nepravidelného pětiúhelníku a skládal se ze tří oddělení. Dochovalo se na něm 466 náhrobků, ale pohřbů se zde uskutečnilo více. Dnes se často dochované náhrobní kameny nenacházejí na svém původním místě. Nejstarší pískovcový náhrobek pochází z Pičína a je datován rokem 1650. Koncem 18. století byla nejstarší část hřbitova (dnes jediná dochována), již zcela zaplněna, a tudíž byla zakoupena další část pozemku pro možné rozšíření hřbitova. Poté byla hradba, která hřbitov obklopovala na severní straně zbořena a tímto směrem byl hřbitov rozšířen. Ve starší části hřbitova byl zazděn původní vhod a uprostřed východní zdi byl zřízen vchod nový. V severozápadním rohu hřbitova byla zřízena márnice. Hřbitov tak měl I. a II. oddělení. Ale již v roce 1862 došlo k jednání o koupi dalšího pozemku, jelikož původní rozšíření hřbitova přestalo opět dostačovat. Nový pozemek byl po dobu třinácti let pronajímán až byl roku 1877 definitivně odkoupen a hřbitov byl rozšířen směrem k východu, novou, tedy již III částí.
Hřbitov byl osázen malými smrky. Na severní straně byla vykopána studna, celá hřbitovní zeď byla znovu nahozena omítkou a byl zřízen nový vstup na východní straně hřbitova. Vstupní brána byla později osazena železnými kovanými vraty. V roce 1911 byl zhotoven plán celého hřbitova. 

Po roce 1918 byl na hřbitově vztyčen památník židovským obětem 1. světové války. Nicméně tento pomník byl v roce 1986 vytržen ze svého místa a nyní je poničený a opřený o hřbitovní zeď. V roce 1930 došlo ke kompletní obnově zdi kolem nové části hřbitova. V průběhu 2. světové války byla část novodobých náhrobků odvezena. Po 2. světové válce byl hřbitov velmi zanedbán. V roce 1955 jej do užívání spolu se synagogou přijalo město Dobříš, které se zavázalo, že bude udržovat hřbitov ve stavu, ve kterém se nacházel v den podpisu smlouvy. Město věnovalo na opravu hřbitova 10 000 Kčs, ale v následujících letech byl devastován dobříšskými občany. Proto byla v roce 1960 nutná jeho další oprava. 

Další rekonstrukce následovala v roce 1974 ve spolupráci s národním výborem. Opravy se však minuli účinkem. Hřbitov by musel být celodenně hlídán, jelikož na něj docházela mládež a pravidelně náhrobky ničila.  Kvůli tomu bylo v roce 1985 rozhodnuto o radikálním zmenšení hřbitova. Měly být zachovány jen nejstarší náhrobky a takřka všechny ostatní z 19. a 20. století měly být zlikvidovány. Část náhrobků z černé žuly byla odprodána židovskou obcí a zbylé měly být použity do základů nově vznikajících domů. Většina z nich byla posléze skutečně zabetonována do základů nového obchodního domu Černá labuť na Mírovém náměstí či do základů zimního stadionu. Čelní hřbitovní zeď s bránou byla zbořena a v blízkém areálu bylo zřízeno sportoviště pro minigolf, dnes již nefunkční.

V posledních letech však byly zejména starší náhrobky postaveny a zrestaurovány. Záměrem vlastníka je zajistit celkovou stavební a restaurátorskou obnovu, zejména pokud jde o opravu, konzervaci a restaurování doposud dochovaných náhrobků a opravu ohradní zdi. Rychlejšímu postupu brání jen nedostatek finančních prostředků. Dokumentace hřbitova proběhla v roce 2014.

Zdroj:
ROSENBAUMOVÁ, Jindřiška. Židé v Dobříši. Dobříš: Muzeum Dobříš, 2016. 

Aktualizace: leden 2024

Zpracovala: Eliška Přeborovská

Náklady

Přehled záchranných prací uskutečněných v rámci celkové obnovy hřbitova a vynaložených finančních nákladů hrazených Židovskou obcí v Praze:

Do roku 1999 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2000 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 22.214,- Kč

Rok 2001 – likvidace odpadu a jednorázové vyčištění hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 16.062,- Kč

Rok 2002 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2003 – zhotovení přístřešku na nářadí, pokácení 3 stromů, vztyčení 12 povalených náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 50.400,- Kč

Kácení a opravy náhrobků: 24.496,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 25.904,- Kč

Rok 2004 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 23.714,- Kč

Rok 2005 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 3.750,- Kč

Rok 2006 – na údržbu hřbitova nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky

Rok 2007 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 7.400,- Kč

Rok 2008 – celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 14.459,- Kč

Rok 2009 - dokumentace náhrobků, zhotovení plánu hřbitova a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 67.282,- Kč

Dokumentace náhrobků: 32.482,- Kč

Zhotovené plánu hřbitova: 15.000,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 19.800,- Kč

Rok 2010 - restaurování náhrobků a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady: 171.900,- Kč

restaurování náhrobků: 163.750,- Kč

Celoroční údržba hřbitova: 8.150,- Kč

Náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 84.900,-

Ministerstvo kultury: 87.000,-

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, opravy a restaurování náhrobků, dokumentace, polohopisný plán.

Celkové náklady: 843.884,- Kč

Ministerstvo kultury: 100.000,- Kč

ZBU Středočeský kraj: 675.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 68.884,- Kč

Rok 2012 - restaurování náhrobků, celoroční průběžná údržba hřbitova.

Celkové náklady: 464.358,- Kč

Středočeský kraj: 225.000,- Kč

Ministerstvo kultury ČR: 183.000,- Kč

Židovská obec v Praze: 56.358,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 70419.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.