Brandýs nad Labem (synagoga)

Typ objektu

sídelní okrsekpomníksynagoga

GPS
50.1879364, 14.6575344
Vlastnictví
ŽOP
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

květen–říjen

úterý–neděle: 10:00 – 17:00

listopad–duben

na základě předchozí domluvy na Informačním centru

Komentované prohlídky možno objednat na tel.č. 737 515 590

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Synagoga v ulici Na Potoce, 200 metrů severozápadně od náměstí, byla postavena v letech 1828–1829 jako víceúčelová stavba na místě starších synagog zničených požárem (první synagoga je ve městě doložena roku 1515, druhá synagoga byla postavena po roce 1657 a třetí po požáru roku 1787). V jedné části budovy byl synagogální sál (svatostánek měl pozdně barokní podobu z let 1740–1770, modlitební sál obklopovala ze tří stran dvoupatrová ženská galerie), ve druhé části tři byty a školní třída. Prostá klasicistní budova sloužila bohoslužebným účelům do nacistické okupace, od roku 1962 byla využívána jako sklad léčiv. Roku 1995 přešla do vlastnictví Židovské obce v Praze, byla částečně rekonstruována a několik let využita jako depozitář Židovského muzea v Praze. Objekt byl celkově rekonstruován v rámci projektu Revitalizace židovských památek, který realizovala Federace židovských obcí

https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/brandys-n-labem/

Předchozí
Další

Více informací

Existence synagogy v Brandýse nad Labem je doložena k roku 1559. Současná synagoga byla vystavěna roku 1829 po jednom z mnoha požárů. Stavitelé použili starší základy i části obvodových zdí hlavního sálu. 
Nová synagoga byla postavena jako podélná stavba, jež vedle hlavního sálu obsahuje také obecní dům, kde byl příbytek kantora, zimní modlitebna, učebna, kuchyně a vstup pro ženy se schodištěm na galerie synagogy. Hlavní sál je zaklenut nepravou klášterní klenbou a je opatřen dvěma úrovněmi pravoúhlých galerií v klasicistně-empírovém stylu pro ženy a snad také pro sbor. Archeologický výzkum odkryl základy oválné dvoupatrové galerie. Pokus o takovou stavebně náročnější galerii byl nejspíše inspirován významnou Novou synagogou ve Vídni, jež byla zasvěcena roku 1826, tedy jen o rok dříve, než začala přestavba synagogy v Brandýse. Brandýská synagoga měla původně centrálně umístěné pódium pro předčítání Tóry (bima). Na sklonku 19. století byla středová bima nahrazena pódiem se zábradlím, navazujícím bezprostředně na svatostánek ve východní stěně. 
V padesátých letech 20. století byly zničeny galerie a svatostánek, hlavní sál byl přestropen, vybílen a synagoga sloužila jako skladiště. 
Rekonstrukce budovy je založena na existujících dokladech původního vzhledu a na archeologickém průzkumu, který odhalil rovněž části původní výmalby, jež byla v rámci rekonstrukce restaurována a doplněna o chybějící úseky. Objekt byl celkově rekonstruován v rámci projektu Revitalizace židovských památek, který realizovala Federace židovských obcí
https://www.10hvezd.cz/cs/objekt/brandys-n-labem/

Náklady

Rok 2009 - studie obnovy synagogy, oprava střešní krytiny a celoroční průběžná údržba hřbitova

Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze: 48.473,- Kč

Studie na obnovu synagogy: 24.633,-

Oprava střešní krytiny: 8.840,-

Celoroční údržba synagogy: 15.000,- Kč

Rok 2011 - Synagoga je rekonstruována v rámci projektu Revitalizace židovských památek.

Rok 2012 - Synagoga je rekonstruována v rámci projektu Revitalizace židovských památek.

Celkové náklady vynaložené v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR činí v Brandýse 25 307 000 Kč.

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10501.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.