Bečov nad Teplou

Typ objektu

hřbitov

GPS
50.084353, 12.834091
Vlastnictví
FŽO
Doba vzniku
do roku 1849
Památková ochrana
Přístupnost

hřbitov volně přístupný

Přílohy v PDF
Příspěvek

Heslo bude brzy aktualizováno.

Židovské osídlení doloženo od 14. století do nacistické okupace. Židovské domy byly od 17. století soustředěny v Poštovní ulici, západně od náměstí. V domě č.p. 31 je zachovaná konstrukce hrázděného patra. V téže ulici dochováno torzo synagoga - viz. heslo Bečov nad Teplou - synagoga.

Hřbitov se nacházel 600 m západně od ghetta, u nádraží, ve svahové výseči silnic směrem na Novou Ves a Mnichov. Doložen od roku 1662, za války zdevastován nacisty, v roce 1980 byla ohradní zeď se zbytkem náhrobků rozebrána a hřbitov byl zavezen štěrkem, jen v jihozápadním rohu se zachoval zbytek zdi. Tři nalezené náhrobky z let 1751, 1813 a 1829 jsou uloženy v lapidáriu na hradě. Na místě hřbitova se plánuje postavení památníku. Na městském hřbitově se nachází hrob deseti žen, které se staly obětí pochodu smrti v dubnu 1945.

Předchozí
Další

Více informací

Náklady

Přehled vynaložených finančních nákladů:

Rok 2010 – archeologické práce související s odcizenými náhrobky, dokumentace Celkové náklady hrazené Federací židovských obcí v ČR: 40.367,- Kč

Rok 2011 - celoroční průběžná údržba hřbitova, vyzvednutí a osazení náhrobků. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 174.366,- Kč

Rok 2012 - oprava části hřbitovní zdi, restaurování náhrobků, dokumentace. Celkové náklady hrazeny Federací židovských obcí v ČR: 258.000,- Kč

Náklady vynaložené od roku 2013–2023 budou doplněny později.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřbitova

Židovská obec v Praze společně s Federací židovských obcí v ČR se prostřednictvím Matany a.s., resp. Správy budov a hřbitovů (SBH) stará o 270 hřbitovů a 40 synagog. Většina spravovaných nemovitostí, se nachází v chráněném památkovém území. Tyto kulturně historické a architektonicky hodnotné objekty je nutné zachovat, neboť tvoří významnou součást nejen židovského, ale i národního kulturního dědictví.

Pomozte nám při záchraně, údržbě a obnově židovských hřbitovů, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Případné finanční příspěvky je možno zasílat také na účet číslo 1936566399/0800, vedený u České spořitelny a.s., variabilní symbol této památky je 10203.

Další možnosti jak přispět najdete na stránce Jak přispět.

QR kód
 

Přispějte na péči o památky

Vzhledem k velkému množství většinou památkově chráněných objektů, které vyžadují opravy a údržbu, vítáme jakoukoliv finanční spoluúčast při této činnosti.

Náhrobky ke sponzoringu

Vybíráme náhrobky, které aktuálně potřebují opravu. Prohlédněte si jejich seznam a pomozte zrestaurovat náhrobky těch, kteří již pravděpodobně nemají potomky, jenž by se o památku mohli starat.